No_photof
Họ và tên Nguyễn Khoa Anh Thư
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 86 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lương Thanh Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Triệu Quang Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 76 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Đại Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Phúc Kim Khánh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/npkimkhanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Chánh Trí
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Bảo Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Hối
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tung1956
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 1488 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Dương Thị Ái Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 85 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Diệu Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Thanh Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Anh Đào
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/mebory789
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Ba
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 83 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Phụng Giáo
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/pgiao5503
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hoài
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuhoaitistas
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Tân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lương Thị Vui
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thái Thị Nguyên Quả
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phú Thượng
Quận/huyện Huyện Phú Vang
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)